Month for Loki, Day 26: Smoke

by beanalreasa

smokeillustration